Aktuálně

Od 1.9.2024 bude otevřeno výtvarné oddělení, do kterého můžeme přijmout až 30 žáků...

Základní umělecká škola Velké Pavlovice zve všechny zájemce o studium ve věku od 5 let na talentové zkoušky, které se uskuteční v pondělí 17.6.2024 od 14:00 do 18:00 v sále ZUŠ ...

Platby školného na školní rok 2023/2024


Nejnovější fotografie

Prohlížet galerii

Prohlížet galerii

Prohlížet galerii


O nás


Hudební školství v našem mÄ›stÄ› má dlouholetou tradici. Škola byla založena v roce 1949 velkopavlovickým rodákem panem Karlem Francem,vynikajícím hudebníkem, který studoval hru na housle ve Vídni. Stal se prvním Å™editelem velkopavlovické hudební školy a za jeho dvanáctiletého působení se zde rozvíjela pÅ™edevším houslová hra sólová i souborová. Ohlasy pamÄ›tníků na toto období jsou velmi pÅ™íznivé, byly poÅ™ádány koncerty a besídky ve Velkých Pavlovicích i v okolí, bývalí žáci rádi vzpomínají na hudební produkce smyčcového orchestru pÅ™i oslavách kÅ™esÅ¥anských svátků. V 50. letech v hudební škole vyučovalo kromÄ› Å™editele Karla France mnoho dalších pedagogů - František Jaborník, Josef Fribert, Drahomíra Kottová, Josef Horák,Bronislava Švyhnosová,Vilma Chvistková, p.uč. Matuška a Tůma, Antonín Horáček, Josef Nádeníček,Josef Horák, Jarmila Špačková a OldÅ™ich JeÅ™ábek, který pedagogicky působil ve škole pÅ™es 50 let ( od r. 1954 do r. 2005 ).

Od roku 1962 byla škola pÅ™ipojena k hustopečské LŠU ( Lidová škola umÄ›ní ) a stala se pouhou pobočkou, vyučovali zde jen 3 učitelé ( O.JeÅ™ábek, J.Špačková, J.KouÅ™il) asi 60 žáků. Hra na housle téměř úplnÄ› zanikla a jakoby na čas "vyšla z módy", zájem byl hlavnÄ› o hru na dechové nástroje a klavír.

V roce 1996 na žádost MÄ›Ú Velké Pavlovice se škola osamostatnila, aby se mohla více rozvíjet a rozšiÅ™ovat výuka hry na hudební nástroje, a tak bylo ke spokojenosti občanů navázáno na tradice našeho mÄ›sta.Ředitelkou školy byla jmenována Milena Karberová, vyučoval zde velkopavlovický rodák pan František Marek, trumpetista ostravského divadla, znamenitý a všemi vyhledávaný pedagog žesÅ¥ových nástrojů. Dalšími pedagogy byli manželé Jarošovi, M.ÄŒech, T.Hanzálková, J.Řádková, H.Průdková, Š.Staňková, R.Veverka.V tomto období byl zÅ™izovatelem již novÄ› pojmenované ZUŠ (Základní umÄ›lecká škola ) Školský úÅ™ad v BÅ™eclavi.

Na počátku svého samostatného působení si škola vytyčila tyto cíle:

  • pÅ™ijímat nové kvalifikované pedagogy, rozšiÅ™ovat počty úvazků a tím získat možnost zvýšení počtu žáků k uspokojení zájmu veÅ™ejnosti o výuku
  • v rámci tradic našeho mÄ›sta obnovit výuku hry na housle a založit cimbálovou muziku
  • rozšíÅ™it výuku hry na zobcové flétny
  • založit komorní soubory, dechovku a pÄ›vecký sbor
  • spolupracovat s ostatními školami v našem mÄ›stÄ›
  • poÅ™ádat besídky a koncerty pro rodiče a veÅ™ejnost i kulturní akce pÅ™esahující rámec školy ( významné události ve mÄ›stÄ›, státní svátky, kÅ™esÅ¥anské svátky, svátky matek, koncerty u vánočního stromu )
  • dbát o estetickou úroveň školy, zajistit pro školu samostatnou budovu, poÅ™izovat nové hudební nástroje

Po 20 letech od osamostatnÄ›ní ZUŠ lze konstatovat, že téměř všechny vytyčené cíle se podaÅ™ilo splnit. Škola má k dispozici samostatnou budovu, dostatek hudebních nástrojů, kvalifikovaný pedagogický sbor i velký počet  zájemců  o studium. V současnosti je zÅ™izovatelem školy Jihomoravský kraj.

NejdůležitÄ›jším požadavkem ve výchovnÄ›-vzdÄ›lávacím procesu je vztah učitele a žáka. Heslem každé školy by se mÄ›l stát citát z knihy M.Viewegha Báječná léta pod psa: "Škola je dÄ›j."

ZUŠ Velké Pavlovice © 2007, Designed & programmed by Přemysl Cimbálek, ZeroDesign.cz